Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1.1. Správce osobních údajů ALFA HEAT CZ, s.r.o., IČ 01517937, se sídlem Kroupova 795/65, Brno 625 00, Česká republika, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 78453 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.alfa-heat.cz, www.ignis-panem.eu a www.ignis-panem-eshop.cz (dále jen „stránky“).

1.4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracovávané údaje

2.1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu:

2.1.1. Plnění smluvního vztahu

 • Význam: Vztah mezi vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, uzavřené smlouvy, přihlášky, účasti v soutěži a podobně;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři;
 • Příjemce: Správce;

2.1.2. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

 • Význam: Zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři, návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce;

2.1.3. Účetní a daňové účely

 • Význam: Evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři;
 • Příjemce: Správce, účetní;

2.1.4. Statistické účely

 • Význam: Anonymizované zjišťování návštěvnosti stránek, monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
 • Kategorie osobních údajů: Informace o IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo poskytovateli internetu nebo mobilních služeb;
 • Subjekt: Návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce, Google analytics;

2.1.5. Zobrazování reklam

 • Význam: Zobrazování reklam na stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
 • Kategorie osobních údajů: Informace o IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo poskytovateli internetu nebo mobilních služeb;
 • Subjekt: Návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce;

2.1.6. Oprávněný zájem

 • Význam: Účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři, návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce, příslušné orgány;

2.1.7. Plnění dalších zákonných povinností

 • Význam: Poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci apod.;
 • Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje;
 • Subjekt: Klienti, obchodní partneři, návštěvníci stránek;
 • Příjemce: Správce, příslušné orgány;

2.2. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného právního jednání, a to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány nebo je dána právními přepisy.

2.3. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1. Pokud jsme od vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1. Plnění smluvního vztahu
3.1.2. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb
3.1.3. Účetní a daňové účely
3.1.4. Statistické účely
3.1.5. Zobrazování reklam
3.1.6. Oprávněný zájem
3.1.7. Plnění dalších zákonných povinností

4. Práva subjektů údajů

4.1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1. Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2. Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3. Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5. Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (čl. 20 nařízení GDPR);

4.1.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7. Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Cookies

5.1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám. Soubory cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

5.2. Na stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

 • Relační (tedy dočasné) soubory cookies – umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna. Po zavření okna prohlížeče se vymažou.
 • Trvalé soubory cookies – pomáhají nám identifikovat váš počítač, pokud znovu navštívíte naše stránky. Umožnují nám přizpůsobit naše stránky vašim potřebám.

5.3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, vás informujeme, že naše stránky využívají soubory cookies.

5.4. Zpracováváme vaše relační i trvalé soubory cookies.

5.5. Soubory cookies můžete ručně mazat, blokovat nebo zakázat v nastavení svého prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat tak, jak by měly.

5.6. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak naše stránky používáte, sdílíme se svými partnery působící v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Používáním stránek vyjadřujete souhlas s propojením následujících služeb:

 • Google
 • Facebook

5.7. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na stránkách; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6. Předávání do třetích zemí

6.1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Pro více informací nás kontaktuje na e-mailu cermak@alfa-heat.cz.

V Brně dne 22. 4. 2021